Pages

Thursday, August 19, 2010

Video Model Pemprosesan Maklumat

Sejarah Model Pemprosesan Maklumat

Sejarah pemprosesan maklumat kembali lima ribu tahun ke sempoa, salah satu alat yang paling awal diketahui untuk menghitung. Kalkulator yang pertama dilaporkan diguna di Mesir kuno dan di Timur Jauh selama abad ke-13. Sempoa terdiri daripada dawai halus di rangka bersegi segi empat sama. Rangka dawai masing-masing dibahagi menjadi dua bahagian: yang di atas mengandungi dua manik, dan satu di bawah mengandungi lima manik. Setiap manik atas merupakan jumlah 5; setiap manik bahagian bawah mewakili kuantiti 1. Setiap dawai merupakan tempat: unit, puluh, ratus, dan seterusnya. Perhitungan dilakukan dengan memindahkan jumlah yang betul dari manik-manik sampai ke atas rangka.

Pada tahun 1642, seorang ahli falsafah dan matematik Perancis, Blaise Pascal, mencipta mesin menambah pertama, Pascaline. Ia terdiri daripada rangkaian sepuluh roda bergigi yang disambungkan ke nombor-nombor yang boleh ditambah bersama dengan menggerakkan roda oleh sebilangan gigi yang betul. Pascaline digunakan sehingga ia digantikan oleh kalkulator elektronik pada tahun 1960-an.

Pada 1820-an, Sir Charles Babbage, seorang pencipta dan juga seorang genius, mengembangkan sebuah alat mekanikal yang boleh diprogram untuk melakukan perhitungan mudah matematik. Dia menyebut penemuannya, Difference Engine. Pada tahun 1834, ia mencipta Analytical Engine, dimana yang dapat melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ia boleh mendarab, membahagi, menambah, mennolak, dan bahkan juga dapat mencetak jawapan. Itu termasuk sebuah alat input, kemudahan simpanan untuk pegang nombor tersebut untuk diproses, pemproses atau nombor kalkulator, unit kawalan untuk tugas-tugas langsung yang akan dilakukan, dan juga peranti output. Konsep yang digunakan dalam Analytical Engine adalah konsep yang sama digunakan di komputer pada masa ini untuk keperluan umum, itulah sebabnya mengapa Babbage dianggap sebagai bapa komputer moden dan bidang kajian yang sekarang dikenali sebagai penyelidikan operasi.

Pada tahun 1980-an, perhatian telah difokuskan pada tahap lain dari kitaran dokumen yang menaip tugas-tugas lain secara manual selain mungkin automatik. Istilah Kata / Pemprosesan Maklumat diperkenalkan untuk menggambarkan bahawa automasi seperti yang diterapkan pada semua peringkat dari kitaran dokumen.

Dalam dunia perniagaan yang berkembang pantas pada zaman ini, maklumat perlu dikumpul, diproses, dan sentiasa sedia ada pada kelajuan yang terus meningkat. Komputer telah terbukti menjadi lebih cepat,dan handal dalam pemprosesan maklumat penting untuk semua jenis badan organisasi. Mengelola secara berkesan maklumat membantu sesebuah badan organisasi melayani pelanggan sengan lebih baik dan beroperasi secara lebih efisien. Pemprosesan maklumat telah memberi kita alat yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam pekerjaan kita sementara dapat menghilangkan tugasan yang banyak dan membosankan secara berulang-ulang kali di tempat kerja.

Rujukan


Bibliography


Biodata http://ethos.anthro.illinois.edu/Teach.htmlof Bruner. (n.d.). Retrieved 8 17, 2010, from http://ethos.anthro.illinois.edu/Teach.html
Information Processing Model. (2010). Retrieved 7 28, 2010, from Info About Teaching & Learning Process : http://amaljaya.com/guru/category/information-processing-model/
Keow, C. L. (2009). Murid dan Alam Belajar. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Murid-Dan-Alam-Belajar. (n.d.). Retrieved 8 13, 2010, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar
Sang, M. S. (2008). Murid dan Alam Belajar. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
SWOT Analysis. (2004). Retrieved 8 8, 2010, from wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
Teori-Dan-Proses-Pembelajaran. (2009). Retrieved 8 12, 2010, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/8567721/Teori-Dan-Proses-Pembelajaran
trik terbaik menghalang entri atau artikel. (2010). Retrieved 8 10, 2010, from Mari Bina Blog: http://maribinablog.blogspot.com/2009/12/trik-terbaik-halang-entri-atau-artikel.html

Wednesday, August 18, 2010

Teknik SWOT

STRENGTH (KEKUATAN)
 • Keseronokan murid apabila mendapat ganjaran daripada guru
 • Murid memberi perhatian penuh semasa membuat sesuatu tingkah laku
 • Murid dapat menguasai sesuatu kemahiran dengan berkesan
 • Murid akan meneruskan tingkah laku pabila mendapat peneguhan


WEAKNESS (KELEMAHAN)

 • Murid akan melakukan sesuatu kerana ganjaran
 • Murid tidak akan mendapat ilmu pengetahuan baharu
 • Murid tidak dapat berdikari
 • Murid tidak berasa yakin jika membuat sesuatu tanpa peniruan


OPPORTUNITY (PELUANG)

 • Memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 • Kanak-kanak menjadi aktif dalam kelas


THREAT (ANCAMAN)

 • Murid terlalu bergantung kepada ganjaran
 • Model peniruan perlulah sesuai mengikut tahap murid
 • Tegaskan perlakuan yang hendak ditiru atau dikukuhkan

Model Inkuiri


 1. Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan.
 2. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan.
 3. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut. 
 
Model Inkuiri Sains


 1. Digunakan untuk mengkaji prinsip, fenomena dan ciri-ciri unsur sains.
 2. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey iaitu mengenal pasti masalah, mencari maklumat rumusan, membentuk hipotesis, menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan.
 3. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah.
 4. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah.
 5. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah.
 6. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian
 7. peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian
 8. membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah.

Model Inkuiri Sosial

 1. Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan.
 2. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian , temubual atau soal selidik. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial.
 3. Model ini merangkumi enam langkah iaitu ; pembentukan masalah oleh pengajar, pembentukan hipotesis oleh pelajar, menentukan definisi untuk hipotesis, perbincangan kesalahan hipotesis, mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulanModel Inkuiri Juris Prudential

 1. Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera.
 2. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan.
 3. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka.
 4. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian.
 5. Dalam inkuiri terbuka, murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atas dan peringkat lebih tinggi.


Model Inkuiri Suchman

 1. Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman.
 2. Model berlandaskan andaian bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam mata pelajaran khususnya sains.

Model Taba


Mengikut Taba, konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan banan-bahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai.


Penyusunan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah diutamakan dalam model ini. Model ini menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat seperti berikut; menyusun data atau fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan dan perbezaan, menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori dan memberi label kepadanya, membuat generalisasi atau kesimpulan atas hubungan-hubungan antara kategori-kategori itu, dan mengaplikasi generalisasi yang diperolehi. Rumusannya, dengan merujuk kepada model ini, guru dapat merancang pengajaran dengan membahagikan topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang berguna untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai.
Dalam hal ini, Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Taba, pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama.Empat Peringkat Utama

a) Peringkat Penyusunan Data.  

-Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaannya.
b) Peringkat Pembentukan Konsep
-Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu.
c) Peringkat Membentuk Hukum
-Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya.
d) Peringkat Aplikasi
-Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. 
-Semasa proses perancangan pelajaran, perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data, pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak.   

Biodata Pengasas Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat - J.S Bruner

J.S Bruner

Jerome S. Bruner dilahirkan dalam tahun 1915. Jerome Bruner, seorang ahli psikologi abad ke-20 yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran dan falsafah pendidikan. Bruner bersetuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan yaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Hasil karya Bruner seperti The Process of Education dan Towards a Theory of Instruction telah diiktirafkan sebagai buku-buku klasik yang dibaca oleh para pendidik seluruh dunia.

Antara teori pengajaran Bruner ialah:  

 1. Harus menentukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. 
 2. Bahan-bahan pembelajaran harus distrukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. 
 3. Teori Pengajaran harus menentukan cara yang paling berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. 
 4. Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajarannya.

Thursday, August 12, 2010

Teori Pemprosesan Maklumat R. M. Gagne

           Robert M. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut teorinya, ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf.
          Mengikut Gagne, pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran, iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahanan, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.
 
a) Fasa Motivasi- Jangkaan

Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. Lazimnya, manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. Tanpa motivasi, proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Oleh itu, motivasi memainkan peranan yang penting dalam mana-mana proses pembelajaran.
Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar.

b) Fasa Tanggapan – Perhatian

Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. Di dalam fasa ini, seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya.
Contohnya, semasa belajar di bilik darjah, seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain.

c) Fasa Penyimpanan- Kod

Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan mempersepsikannya denga tepat, maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek. Di situ, rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isi-isi penting dalam bentuk yang mudah disimpan.

d) Fasa Penahanan- Stor Ingatan

Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek, sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan. Fasa ini dinamakan fasa penahanan, iaitu menyimpan maklumat, peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik.

e) Fasa Mengingat Kembali- Mencari

Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru.

f) Fasa Generalisasi- Pindaan

Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa.
Misalnya, seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat, segiempat sama sisi, rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi, maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat.

g) Fasa Prestasi- Gerak Balas

Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. Mengikut Gagne, fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan. Misalnya, murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan.

h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan

Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat.
Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. Contohnya, seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru.

Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne, beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. Di antaranya ialah kesediaan, motivasi, pengamatan, ingatan dan lupaan serta pemindahan.

3 Prinsip Model Pemprosesan Maklumat

• PRINSIP 1: Pengetahuan terurus dalam
Prinsip Aplikasi Teori Pemp. Maklumat
ingatan
• APLIKASI: Rancang susunan maklumat
baru yang dipersembahkan

• PRINSIP 2: Pembelajaran dipengaruhi
Prinsip Aplikasi Teori Pemp. Maklumat
oleh pengetahuan sedia ada pelajar
(cognitive field theory)
• APLIKASI: Nilai terlebih dahulu apa yg
pelajar tahu dan kaitkan maklumat baru
pada pengkalan data tersebut

PRINSIP 3: Pembelajaran terhasil dari
Prinsip Aplikasi Teori Pemp. Maklumat
komponen proses perhatian,
pengenkodan dan pemanggilan semula
• APLIKASI: Guna pelbagai teknik untuk
membimbing dan membantu proses
pembelajaran pelajar (soalan fokus,
penyerlahan, analogi dan mnemonik)

Biodata Pengasas Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat - R.M Gagne

R.M Gagne

          Robert Mills Gagne  lahir 21 Ogos 1916, di North Andover, Massachusetts. Beliau meraih ijazah pertama dari Yale University tahun 1937 dan Ph.D. dari Brown University pada tahun 1940. Dia adalah seorang profesor psikologi dan psikologi pendidikan di Connecticut College (Girl)(1940-1949), Pennsylvania State University (1945-1946), Princeton (1958-1962), dan University of California di Berkeley (1966-1969) dan seorang profesor di Jabatan Pendidikan Penyelidikan di Florida State University di Tallahassee mulai tahun 1969. Gagne juga berkhidmat sebagai pengarah penyelidik untuk Tentera Udara (1949-1958) di Lackland, Texas, dan Lowry, Colorado. Dia bekerja sebagai perunding untuk Jabatan Pertahanan (1958-1961) dan di Pendidikan Dinas Amerika Syarikat (1964-1966). Selain itu, ia menjawat sebagai pengarah penyelidikan di American Institute of Research di Pittsburgh (1962-1965).
          Pekerjaan Gagne mempunyai pengaruh besar dalam pendidikan latihan ketenteraan
Amerika Syarikat dan industri. Gagne dan Briggs LJ termasuk di antara para perintis awal konsep desain sistem pembelajaran yang menunjukkan bahawa semua bahagian dari suatu pelajaran atau suatu tempoh arahan boleh dianalisis dan bahawa semua bahagian boleh direka untuk beroperasi bersama sebagai rancangan bersepadu untuk arahan. Dalam sebuah rencana yang signifikan bertajuk "Pendidikan Teknologi dan Proses Belajar" (Pendidikan Peneliti, 1974), Arahan Gagne  ditakrifkan sebagai "Rangkaian kegiatan yang dirancang luaran yang mempengaruhi proses belajar dan dengan demikian meningkatkan pembelajaran."

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK PISMP SEMESTER 2 2010 - EDU 3103 - MURID DAN ALAM BELAJAR

 Pn. Noorashikin bt. Edin - Pensyarah M.A.B, Jab. Ilmu Pendidikan, IPG KBM, KL

Anda diminta menghasilkan satu 'E-Buletin' berasaskan sistem 'blog' tentang Teori Pembelajaran dan Model Pengajaran iaitu berkenaan EMPAT Teori Pembelajaran : Teori Pembelajaran Behavioris, Teori Pembelajaran Kognitif, Teori Pembelajaran Konstruktivis, dan Teori Pembelajaran Sosial. Manakala EMPAT Model Pengajaran pula iaitu Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat, Model Pengajaran Behaviorial, Model Pengaran Sosial dan Model Pengajaran Personal.