Pages

Thursday, August 19, 2010

Video Model Pemprosesan Maklumat

Sejarah Model Pemprosesan Maklumat

Sejarah pemprosesan maklumat kembali lima ribu tahun ke sempoa, salah satu alat yang paling awal diketahui untuk menghitung. Kalkulator yang pertama dilaporkan diguna di Mesir kuno dan di Timur Jauh selama abad ke-13. Sempoa terdiri daripada dawai halus di rangka bersegi segi empat sama. Rangka dawai masing-masing dibahagi menjadi dua bahagian: yang di atas mengandungi dua manik, dan satu di bawah mengandungi lima manik. Setiap manik atas merupakan jumlah 5; setiap manik bahagian bawah mewakili kuantiti 1. Setiap dawai merupakan tempat: unit, puluh, ratus, dan seterusnya. Perhitungan dilakukan dengan memindahkan jumlah yang betul dari manik-manik sampai ke atas rangka.

Pada tahun 1642, seorang ahli falsafah dan matematik Perancis, Blaise Pascal, mencipta mesin menambah pertama, Pascaline. Ia terdiri daripada rangkaian sepuluh roda bergigi yang disambungkan ke nombor-nombor yang boleh ditambah bersama dengan menggerakkan roda oleh sebilangan gigi yang betul. Pascaline digunakan sehingga ia digantikan oleh kalkulator elektronik pada tahun 1960-an.

Pada 1820-an, Sir Charles Babbage, seorang pencipta dan juga seorang genius, mengembangkan sebuah alat mekanikal yang boleh diprogram untuk melakukan perhitungan mudah matematik. Dia menyebut penemuannya, Difference Engine. Pada tahun 1834, ia mencipta Analytical Engine, dimana yang dapat melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ia boleh mendarab, membahagi, menambah, mennolak, dan bahkan juga dapat mencetak jawapan. Itu termasuk sebuah alat input, kemudahan simpanan untuk pegang nombor tersebut untuk diproses, pemproses atau nombor kalkulator, unit kawalan untuk tugas-tugas langsung yang akan dilakukan, dan juga peranti output. Konsep yang digunakan dalam Analytical Engine adalah konsep yang sama digunakan di komputer pada masa ini untuk keperluan umum, itulah sebabnya mengapa Babbage dianggap sebagai bapa komputer moden dan bidang kajian yang sekarang dikenali sebagai penyelidikan operasi.

Pada tahun 1980-an, perhatian telah difokuskan pada tahap lain dari kitaran dokumen yang menaip tugas-tugas lain secara manual selain mungkin automatik. Istilah Kata / Pemprosesan Maklumat diperkenalkan untuk menggambarkan bahawa automasi seperti yang diterapkan pada semua peringkat dari kitaran dokumen.

Dalam dunia perniagaan yang berkembang pantas pada zaman ini, maklumat perlu dikumpul, diproses, dan sentiasa sedia ada pada kelajuan yang terus meningkat. Komputer telah terbukti menjadi lebih cepat,dan handal dalam pemprosesan maklumat penting untuk semua jenis badan organisasi. Mengelola secara berkesan maklumat membantu sesebuah badan organisasi melayani pelanggan sengan lebih baik dan beroperasi secara lebih efisien. Pemprosesan maklumat telah memberi kita alat yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif dan produktif dalam pekerjaan kita sementara dapat menghilangkan tugasan yang banyak dan membosankan secara berulang-ulang kali di tempat kerja.

Rujukan


Bibliography


Biodata http://ethos.anthro.illinois.edu/Teach.htmlof Bruner. (n.d.). Retrieved 8 17, 2010, from http://ethos.anthro.illinois.edu/Teach.html
Information Processing Model. (2010). Retrieved 7 28, 2010, from Info About Teaching & Learning Process : http://amaljaya.com/guru/category/information-processing-model/
Keow, C. L. (2009). Murid dan Alam Belajar. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Murid-Dan-Alam-Belajar. (n.d.). Retrieved 8 13, 2010, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/17097218/-Murid-Dan-Alam-Belajar
Sang, M. S. (2008). Murid dan Alam Belajar. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
SWOT Analysis. (2004). Retrieved 8 8, 2010, from wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
Teori-Dan-Proses-Pembelajaran. (2009). Retrieved 8 12, 2010, from Scribd: http://www.scribd.com/doc/8567721/Teori-Dan-Proses-Pembelajaran
trik terbaik menghalang entri atau artikel. (2010). Retrieved 8 10, 2010, from Mari Bina Blog: http://maribinablog.blogspot.com/2009/12/trik-terbaik-halang-entri-atau-artikel.html

Wednesday, August 18, 2010

Teknik SWOT

STRENGTH (KEKUATAN)
 • Keseronokan murid apabila mendapat ganjaran daripada guru
 • Murid memberi perhatian penuh semasa membuat sesuatu tingkah laku
 • Murid dapat menguasai sesuatu kemahiran dengan berkesan
 • Murid akan meneruskan tingkah laku pabila mendapat peneguhan


WEAKNESS (KELEMAHAN)

 • Murid akan melakukan sesuatu kerana ganjaran
 • Murid tidak akan mendapat ilmu pengetahuan baharu
 • Murid tidak dapat berdikari
 • Murid tidak berasa yakin jika membuat sesuatu tanpa peniruan


OPPORTUNITY (PELUANG)

 • Memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 • Kanak-kanak menjadi aktif dalam kelas


THREAT (ANCAMAN)

 • Murid terlalu bergantung kepada ganjaran
 • Model peniruan perlulah sesuai mengikut tahap murid
 • Tegaskan perlakuan yang hendak ditiru atau dikukuhkan

Model Inkuiri


 1. Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan.
 2. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan.
 3. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut. 
 
Model Inkuiri Sains


 1. Digunakan untuk mengkaji prinsip, fenomena dan ciri-ciri unsur sains.
 2. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey iaitu mengenal pasti masalah, mencari maklumat rumusan, membentuk hipotesis, menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan.
 3. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah.
 4. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah.
 5. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah.
 6. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian
 7. peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian
 8. membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah.

Model Inkuiri Sosial

 1. Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan.
 2. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian , temubual atau soal selidik. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial.
 3. Model ini merangkumi enam langkah iaitu ; pembentukan masalah oleh pengajar, pembentukan hipotesis oleh pelajar, menentukan definisi untuk hipotesis, perbincangan kesalahan hipotesis, mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulanModel Inkuiri Juris Prudential

 1. Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera.
 2. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan.
 3. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka.
 4. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian.
 5. Dalam inkuiri terbuka, murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atas dan peringkat lebih tinggi.


Model Inkuiri Suchman

 1. Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman.
 2. Model berlandaskan andaian bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam mata pelajaran khususnya sains.

Model Taba


Mengikut Taba, konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan banan-bahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai.


Penyusunan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah diutamakan dalam model ini. Model ini menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran atau pemilihan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat seperti berikut; menyusun data atau fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan dan perbezaan, menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori dan memberi label kepadanya, membuat generalisasi atau kesimpulan atas hubungan-hubungan antara kategori-kategori itu, dan mengaplikasi generalisasi yang diperolehi. Rumusannya, dengan merujuk kepada model ini, guru dapat merancang pengajaran dengan membahagikan topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang berguna untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai.
Dalam hal ini, Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Taba, pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama.Empat Peringkat Utama

a) Peringkat Penyusunan Data.  

-Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaannya.
b) Peringkat Pembentukan Konsep
-Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu.
c) Peringkat Membentuk Hukum
-Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya.
d) Peringkat Aplikasi
-Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. 
-Semasa proses perancangan pelajaran, perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data, pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak.   

Biodata Pengasas Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat - J.S Bruner

J.S Bruner

Jerome S. Bruner dilahirkan dalam tahun 1915. Jerome Bruner, seorang ahli psikologi abad ke-20 yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran dan falsafah pendidikan. Bruner bersetuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, Bruner lebih menegaskan pembelajaran secara penemuan yaitu mengolah apa yang diketahui pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Hasil karya Bruner seperti The Process of Education dan Towards a Theory of Instruction telah diiktirafkan sebagai buku-buku klasik yang dibaca oleh para pendidik seluruh dunia.

Antara teori pengajaran Bruner ialah:  

 1. Harus menentukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. 
 2. Bahan-bahan pembelajaran harus distrukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. 
 3. Teori Pengajaran harus menentukan cara yang paling berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. 
 4. Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajarannya.