Pages

Wednesday, August 18, 2010

Model Inkuiri


 1. Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan.
 2. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan.
 3. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut. 
 
Model Inkuiri Sains


 1. Digunakan untuk mengkaji prinsip, fenomena dan ciri-ciri unsur sains.
 2. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey iaitu mengenal pasti masalah, mencari maklumat rumusan, membentuk hipotesis, menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan.
 3. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah.
 4. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah.
 5. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah.
 6. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian
 7. peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian
 8. membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah.

Model Inkuiri Sosial

 1. Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan.
 2. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian , temubual atau soal selidik. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial.
 3. Model ini merangkumi enam langkah iaitu ; pembentukan masalah oleh pengajar, pembentukan hipotesis oleh pelajar, menentukan definisi untuk hipotesis, perbincangan kesalahan hipotesis, mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulanModel Inkuiri Juris Prudential

 1. Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera.
 2. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan.
 3. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka.
 4. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian.
 5. Dalam inkuiri terbuka, murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atas dan peringkat lebih tinggi.


Model Inkuiri Suchman

 1. Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman.
 2. Model berlandaskan andaian bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam mata pelajaran khususnya sains.

No comments:

Post a Comment